Kabbalah, astrologi og alkymi

Disse tre regnes som de tre store esoteriske visdomstradisjoner.

Hvilket forhold har de til hverandre?

Kabbalah svarer på spørsmålet; Hvem?
Astrologi svarer på spørsmålet; Når?
Alkymi svarer på spørsmålet; Hva?

Hvordan kan disse berike hverandre?

Der Astrologien kan si noe om egnede eller utfordrende tidspunkter, kan Kabbalah svare på hvilke åndelige vesener som er involvert mens alkymien er mer knyttet til hvordan vi kan manifestere det inn i den fysiske verden.

Hva betyr egentlig Kabbalah?
Skjermbilde 2018-07-05 kl. 08.44.05.png

For å forstå dette må vi se på hver bokstav – fordi det hebraiske alfabet bærer mening i hver bokstav som symboler. Q er arbeidet med å bli ett med Gud, B er en beholder, gruppe, forsamling, L er formidling, læring, lys og H er levende manifestert.
Du kan lese mer om disse her:

Q Qoph
B Beth
L Lammed
H Heh

La oss se litt nærmere på forholdet mellom disse esoteriske vitenskapene ved å ta for oss de 7 klassiske planetene. Når vi har 7 ting viser denne geometriske figuren ikke bare alle mulige relasjoner mellom dem, men også 3 ulike rekkefølger; den rød, blå og orange.
Skjermbilde 2018-07-05 kl. 00.24.37.png
Den innerste av disse er en orange fordi den kommer nærmest senteret og blir derfor den mest åndelige, den ytre er rød og blir det mest materielle.

Vi kan si at orange representerer ånd, blå er sjel og rød er kropp.
De syv planetene, har hver sin ukedag og hvert sitt metall. Her er hvert punkt med planetene med sine tilhørende ukedager og metaller:

Skjermbilde 2018-07-05 kl. 00.30.15.png
Det geniale er at den orange syvstjernen gir rekkefølgen; Saturn, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Merkur, Måne – som er den samme som rekken i Kabbalah (Fra Binah til Yesod, Malkuth er en oktav av Binah) eller i solsystemet.

Den blå gir; lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag som vi alle kjenner som vår uke.

Den røde gir bly 82, kvikksølv 80, gull 79, tinn 50, sølv 47, kobber 29 og jern 26. Tallene indikerer deres plass i det periodiske system og dermed deres vekt, tetthet, størrelse eller tyngde.

Her ser vi hvordan Kabbalah reprensenterer det vertikale, eller tilstrømingen fra universet gjennom planetenes rekkefølge, astrologi de sykliske lovmessigheter og alkymien reflekteres i materien.

Dette viser også relasjonen mellom de tre; kabbalah som den indre kjerne som lik solen stråler ut, og gjennom sykliske lovmessigheter i astrologien, gradvis omdanner det fysiske representert ved alkymien.

Den åndelige verden er representert ved tallet 3 mens den materielle har tallet 4 for de 4 elementene eller korset.

Når 3 og 4 møtes er det enten gjennom å legge dem sammen eller gange dem, det gir 7 eller 12. Her ser vi de 3 sephiroth som representerer det Gudommelige øverst, jorden med sine 4 elementer nederst og i midten der de møtes finne vi de 7 sentral sephiroth rundt solen (de syv klassiske planeter) og zodiaken (se mer)

Skjermbilde 2018-07-05 kl. 08.29.32.pngSkjermbilde 2018-07-05 kl. 08.47.29.png

Arketyper
Midt området i Livets Tre rundt solen – Tipheret – kan også betraktes som de ulike rollene vi mennesker går inn i når vi ikke enda har klart å finne en balanse mellom alle ulike utrykk eller arketyper.

Beveger vi oss ut mot en side, fjerner vi oss samtidig fra den andre siden. Et menneske med stor ansvarsfølelse (saturn) evner i mindre grad å ivareta sine egne behov (månen) eller Steinbukk – Krebs.
Ler mer om arketyper her

Alkymi
La oss trekke inn ett eksempel fra alkymien – De Vises Sten – som man søkte fordi den kunne helbrede, forlenge livet og omdanne metaller til gull eller sølv og billige edelstener til diamanter og andre dyre edelstener.
Dette er et symbol på hva vi har oppnådd i den fysiske verden. Den som har de vises sten i sin sjel evner å forvandle livets opplevelser til noe flott og edelt og klarer å se alt som en gave gitt av forsynet i visdom og kjærlighet.

Skjermbilde 2018-03-01 kl. 22.18.55

Stiene
Tenker man seg helheten som en sirkel, kan denne deles opp i hvilket som helst tall. I astrologien bruker man tallene 3, 4, 7 og 12 mest. I Kabbalah brukes ofte 10 og alkymien har også ulike inndelinger og stadier for å beskrive sjelens reise.
En ting er å dele virkeligheten i deler, vel så viktig er det å kunne forene dette sammen igjen. En god øvelse er da å lære seg å se fellestrekk mellom en og en planet, eller Sephira i Livets Tre og alle de andre. Syvstjernen over illustrerer alle mulighetene gjennom linjer og i Livets Tre er de mest sentrale beskrevet som stier. De har vært illustrert ulike gjennom historien, men i prinsippet finnes det en sti mellom hver av planetene eller sfærene.
Skjermbilde 2018-07-05 kl. 09.02.03.png

 

Polariteter
Ta f.eks. saturn – neptun eller Binah – Kether som det heter i Kabbalah. De har mange fellestrekk og klare motsetninger (Se mer her)

 

 

En god øvelse som astrolog er å prøve å ikke bare forstå, men også begripe og erkjenne møtepunktet mellom alle planetene og samtidig hvilke polaritet som representeres.

Egypt
Alkymi kommer av Al Khemt der Khemt er navnet på Egypt. Navnet kommer av den sorte jorden som var så næringsrik etter Nilens oversvømmelse. Alkymi var derfor knyttet til “sorte” kunst og kunnskapen fra Egypt.
Kabbalah og Astrologi har også røtter tilbake til de gamle kulturer som den Egyptiske. Zodiaken i Dendera er kjent og vi finner stjernetegnene i taket på mange av templene.

Egyptiske guder kalles Neter og bør heller sees på som prinsippet i naturen. Ser vi på skapelsesmyten i Heliopolis kjenner vi igjen Livets Tre.

Skjermbilde 2018-07-05 kl. 09.21.56.png

Skjermbilde 2018-07-05 kl. 09.20.19.png

 

 

 

 

 

Livets tre og dyder
Mennesket reise mot et bedre menneske, mesterskap i livet eller det åndelige kan beskrives som en oppstigning i Livets Tre.

Starter vi nederst i Malkuth er dette det jordiske liv de fleste lever i.
Yesod representerer at det er mer mellom himmel og jord.
Hod er oppdagelsen av systemer og logikk; Kabbalah, Astrologi, Alkymi ++++
Netzach er når man begynner å forholde seg til de indre energier og energiene i naturen.
Tipheret er kultivering av de kardinale dydene: Sannhet, Visdom, Kjærlighet, Rettferdighet, Renhet eller Godhet.

 

 

 

 

Bonus artikkel:

Homeopatiens forkningsmetoder noe for astrologien ?

 

 

Som homeopat og kabbalist og med en mor som er astrolog ønsker jeg å komme med noen innspill som jeg tror kan berike astrologien. I gjennom 20 år har jeg arbeidet med å få kvalitetssikret homeopatien og å få den offentlig godkjent. Samtidig har jeg fordypet meg i Kabbalah. Disse to yterpunktene er de samme to yterpunkter som frembringer astrologien. La meg forklare.

 

En gang var det mulig å ha en oversikt over de fleste vitenskaper, og å ha lest alle de bøker som fantes på området. I dag er det umulig i løpet av et helt liv å klare å lese bare den medisinsk forskning som publiseres på ett år. Vi har fått en verden der stammens medisin mann har blitt til flere hundre ulike spesialiteter som lege, sykepleier, homeopat, coach, prest, massør og astrolog bare for å nevne noen. Den gangen for noen få hundre år siden var de fleste leger også astrologer. De klassifiserte planter etter planeter og legemet ble sett på som en slags kopi (mikrokosmos) av universet (makrokosmos).

 

De la til grunn for sin verdensanskuelse et hierarki med Gud på toppen og jorden på bunnen, eventuelt med noe uformet kaotisk under denne igjen. De la også til grunn at ting på virket hverandre ut i fra loven om analogi. Det nærmeste vi kommer dette i dag er likhetsloven i homeopatien.

 

Den gang var også de fleste kabbalister vel bevandret i astrologi og vise versa. Det var grovt sagt 3 ulike esoteriske fag områder som var tett forbundet, disse var kabbalah, astrologi og alkymi.

Disse tre fagene dekket vært sitt område. Alkymien beskrev materiens lover og de skjulte spirituelle krefter som dvelte i hver substans. Astrologien beskrev hjulene i universet, tidenes innflytelser og forandringene i møtepunktet mellom himmel og jord. Kabbalah beskrev de bevisstheter som lå bak skapelsen og dermed styrte det hele.

 

Vi kan si at alkymien svarte på spørsmålet ”Hva ?”.Hva er det laget av, hva i naturen gjør slik og slik etc. Astrologien svarte på spørsmålet ”Når ?”. Når vil det skje, når går det over osv. Kabbalah svarte på spørsmålet ”Hvem ?”. Hvem skapte, hvem manifesterte seg, hvem gjør at ting blir slik eller slik osv.

I medisinen finner vi også en parallell til denne inndelingen ved at anatomi (hva), fysiologi (når) og psykologi (hvem) representerer de samme spørsmålene.

 

Vi ser at astrologien står i midten, den representerer et møtepunkt mellom ( la oss bruke astrologisk terminologi) det kardinale igangsettende og den stabile fikserte materien. I denne trilogien representerer astrologien det bevegelige. I astrologiens bevegelighet ligger dens styrker og svakheter. Hvis den kun forblir i det bevegelige vil den miste kontakten med den indre igangsetter eller med de bekreftende fysiske fenomener. Her ligger både astrologiens utfordringer og potensiale som brobygger mellom tro og viten.

Den trenger den jordiske bekreftelse eller den indre åndskraft for ikke å forbli flytende eller vag. La oss se litt nærmere på denne plasseringen av astrologien ut i fra tallene og den kvalitative matematikk.

 

I de gamle kulturer var 3-tallet eller treenigheten forbundet med det Guddommelige. Å fatte enheten direkte var ensbetydende med å være i ett med enheten og dermed å opphøre. Å fatte enheten gjennom to-het var et paradoks. Først som tre-enighet kunne skaperen igjen forenes med det skapte. Skaper, skaperverk og kontakten, eller kommunikasjonen mellom dem. Slik ble treenigheten et bilde på det nærmeste vi kom enheten. Dette ser vi ikke bare i kristendommen, men i mange ulike religioner. Vishu, Shiva, Brahman eller Osiris, Isis og Horus er bare noen eksempler.

 

Skaperverket, eller jorden med sine fireverdenshjørner eller fire elementer er i den andre enden av skapelsen. Firetallet er et symbol på det stabile, bordets fire ben, eller krysset bak bokhylla som gjør at den står stabilt. Firetallet og tretallet representerer jord og himmel. Når fire og tre møtes er det to matematiske måter dette kan skje på. Den ene kjenner vi fra Ola + Kari = Sant. Det vi kaller pluss eller forening er et matematisk møtepunkt. Når dette gjentas mange ganger og Ola og Kari møtes jevnlig blir det mangfold eller det matematikeren kaller for multiplikasjon eller ganging.

 

I den kvalitative matematikk kan vi si at pluss tilhører hjertet og det som forener. Hjertet har alltid rom for flere. Sjelen representerer de gjentatte møtepunkter og dermed multiplikasjonen. Sjelen er der dag etter dag eller liv etter liv. Minus er det som analyserer og plukker fra hverandre, det er sinnet, mens ånden er der i hver minste gnist av alt som er uansett hvor mye du deler det opp ender du opp med ånd (divisjon).

Når vi nå skal finne møtepunktet mellom jord og himmel så betyr det å forene 3 og 4. Dette gir oss 7 (3+4) og 12 (3×4). De tolv tegnene og de syv klassiske planeter. Dette viser igjen astrologien som representant for møtepunktet mellom himmel og jord, eller mellom den kardinale skaperkraft og den fikserte materie.

Igjen ser vi hvordan astrologien plasserer seg i den bevegelige verden.

 

I arbeidet alkymisten gjorde for å finne den indre kraften i metaller og edelstener, finnes det ingen bedre parallell en dagens homeopatiske legemiddelforsøk. Forsøkene er vitenskapelige undersøkelser av hvordan gull, bly, sølv osv påvirker kropp og sjel. For den som kan astrologi er det besnærende å se hvordan den samme informasjon som man kjenner fra bøker og gamle kilder blir bekreftet. Gull-forsøkene (sol) gir behov for kvalitet og å stå i sentrum og bidra til noe som er bra. Forsøkene med tinn (jupiter) viser gleden og ekspansjonen, men også affiniteten til lunger, stemme og luftveier. Kvikksølv forsøkene viser merkur sine egenskaper osv osv.

 

Dagen homeopater begrenser seg ikke til å gjøre forsøk på disse metallene alene, det er i dag laget midler av solstråler både fra australia og england, det er laget midler fra planeter og enkelte stjerner. Ved at man gjør systematiske forsøk, kan man få bekreftet og justert informasjon som man bruker i astrologien. Her er det et verktøy som ikke bare homeopater kan dra nytte av. En systematisk utprøving ikke bare av stråling fra planetene men fra planetene i ulike tegn, ville være en spennende vei å gå.

Det er mer astrologer kan lære av homeopatien. Homeopatenen samler flere pasient kasus med behov for samme middel og finner i disse fellestrekk som yterligere gir informasjon om midlet. En samling av klienter som har fellestrekk, ikke bare astrologiske tvillinger, men mennesker i ulike aldre med klare felles konfigurasjoner (aspekter) er et potensiale til å modernisere og kvalitetssikre astrologien. Selv om ingen er like er det det like de har som man ønsker å se om kan komme til utrykk i disse klienters historier. Er er det metoder i kvalitativ forskning som man kan bruke.

 

I min praksis klassifiserer jeg alle pasienter etter 4 kategories. De som har en dominans av Saturn-Måne temaer, Jupiter-Merkur temaer, Mars-Venus temaer eller Sol-Periferi temaer. Selvsagt har vi også kombinasjoner. Ved å sette dette opp på en sirkel ( en seksdelt zodiak) får hver pasient en hovedakse, ved å plassere homeopatiens midler på samme system kan man lettere finne gode medisiner for pasientene. Ofte vet jeg ikke hvilket horoskop pasienten har, men der de har det med, er det utrolig ofte at sol og ascendant stemmer med disse aksene. Dette er også et potensielt område for forskning og kvalitetssikring eller forskning innenfor astrologien. Her er også et sammarbeide med andre profesjoner en spennende mulighet.

 

I den andre enden har vi den Kabbalistiske nesten matematiske tilnærming til astrologien. Her ligger det spennende kunnskap om sykliske lovmessigheter og om hvordan man kan se på aspektene i en mer enhetlig forståelse. Nettopp dette opplever jeg som mange av astrologenes største utfordring, hvordan finner man enheten i alle opplysningene. Her er det prinsipper fra Kabbalah og fra kvalitative analyse metoder i homeopatien som jeg tror kan være til stor hjelp. Hvis en homeopat kan få en enhetlig forståelse så er dette også mulig for en astrolog.

 

Jeg håper disse små drypp har bidrat til et ønske om å hente informasjon fra andre fagområder og som de gamle astrologer igjen stå på flere føtter og dermed bygge bro mellom medisin (homeopati), astrologi og andre nyttige fagområder

 

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: